Sony

SONY EUROPE
Allestimento Set Ripresa Photoshow Roma 2013/2012

Mar 2012 Photoshow

Mar 2013 Photoshow