Sony

SONY EUROPE
Allestimento Set Ripresa Photoshow Roma 2013/2012